real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

1. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ на финансови отчети на предприятия и други одиторски услуги;

2. ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ;

3. ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ;

4. ОДИТ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ;

5. ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНИ, ДАНЪЧНИ И БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ.