real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

ВходСветла Петрова Д.Е.С. - Регистриран одитор
.

Светла Тенева Петрова е дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор от 2007 г., диплома № 0632. Светла Петрова е член на Института на дипломираните експрет – счетоводители (ИДЕС) и на Регионалната организация на ИДЕС – гр. Варна.

Изключителните права за упражняване на професията на регистриран одитор се упражняват, чрез предприятието на регистрирания одитор "Светла Петрова-ДЕС" ЕООД.

"Светла Петрова-ДЕС" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Д-р Пискюлиев" №74, ет.2, офис 2. Дружеството се управлява и представлява от Светла Петрова – едноличен собственик на капитала.

"Светла Петрова-ДЕС" ЕООД е одиторска фирма, създадена да отговори на нуждите и потребностите на бизнеса и обществото като предоставя широкообхватен пакет от услуги като независим финансов одит и други одиторски услуги, финансово-счетоводни, данъчни и бизнес консултации и др.

В своята работа "Светла Петрова-ДЕС" ЕООД държи изключително на коректността и професионализма.