real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Нашите клиенти работят в областта на различни отрасли и сфери:

- Енергетика;

- Тежка и лека промишленост;

- Строителство;

- Транспорт;

- Селско и горско стопанство и дърводобив;

- Търговия;

- Хотелиерство и обществено хранене;

- Здравеопазване;

- Непроизводствена сфера – услуги;

- Изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз, международни финансови организации и др.